Bảng hiển thị chuông gọi phục vụ 3 bàn 2 kí tự NE-203

4.700.000.000